Adatkezelési nyilatkozat

Az ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság adatvédelmi tájékoztatója

A (székhely: 2013 Pomáz, ICO út 2990. HRSZ. , cégjegyzékszám szám: 13-10-040144, adószám:10803024-3299-114-13. , telefonszám:26-527-200 ,

e-mail:ico@ico.hu , fax: 26-527-210, önállóan képviseli: Hoffman Sándor vezérigazgató), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes

személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának

tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az

érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és

adatkezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 201/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR), a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és

Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata,

amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az

Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól.

Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem

tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a

vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt

értelmezendő.

A Tájékoztató teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az ICO ZRT weboldalán, a teljes Adatvédelmi Szabályzat papír alapon, az adatkezelés

tényleges helyszínén , (2013 Pomáz, ICO út 2990. HRSZ.) alatt.

 1. Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat

alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható

természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát

elsődlegesen az Adatkezelő szolgáltatásait megigénylők, a Munkatársak, az

Adatkezelő és/vagy a szolgáltatásai után érdeklődők, az Adatkezelő

természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek

képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, a kamerarendszer

által megfigyelt terültre belépők, benn tartózkodók.

 1. Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az ICO ZRT mint adatkezelő és milyen célból,

mennyi ideig kezeli az adataimat?

Egyszeri információ kérése

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel

kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak

megadása mellett.

 1. Kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

kérdés tartalma*

válaszadás

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és

kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

Ajánlatkérés: Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az ICO ZRT-től adott

szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak

megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

kérdés/kérés tartalma*

válaszadás

kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése

ajánlatadáshoz szükséges

rendelt termék/szolgáltatás megnevezése*

ajánlatadáshoz szükséges

rendelt termék/szolgáltatás darabszáma*

ajánlatadáshoz szükséges

igényelt szállítási vagy teljesítési határidő*

ajánlatadáshoz szükséges

speciális igények megjelölése

ajánlatadáshoz szükséges

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és

kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

 1. Panaszkezelés

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a kezelt adatok

vonatkozásában az adatkezelés jogszabály (1997. évi CLV. tv.) alapján

kötelező.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt

szolgáltatásra/termékre, és/vagy az ICO ZRT magatartására,

tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban

közölni kívánja.

Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a

törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele.

A kezelt adatok köre és célja:

panasz

azonosítója azonosítás

név

azonosítás

panasz beérkezésének időpontja

azonosítás

telefonszám

 

kapcsolattartás

a hívás időpontja

azonosítás

a beszélgetés során megadott személyes adatok

azonosítás

számlázási/levelezési cím

kapcsolattartás

panaszolt termék/szolgáltatás

panasz kivizsgálása

csatolt dokumentumok

panasz kivizsgálása

panasz oka panasz kivizsgálása

maga a panasz

panasz kivizsgálása

Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a

kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: ICO ZRT a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a

válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó

és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

 1. Hírlevél küldése

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az ICO ZRT híreiről,

akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes

adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás (jogszabály szerint kötelező adat)

e-mail cím

hírlevél kiküldése (jogszabály szerint kötelező adat)

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű

általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az ICO ZRT legújabb

akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról,

elmaradásáról.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján,

valamint az ico@ico.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: ICO ZRT, 2013 Pomáz, Pf.: 14.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 1. Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az ICO ZRT adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez

elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

 1. Továbbít adatot az ICO ZRT más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az ICO ZRT látja el, vagy ha

a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Tájékoztató I. sz.

mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az

esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az ICO ZRT és felel az

adatfeldolgozók tevékenységéért.

ICO ZRT az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei

számára akkor továbbíthatja, ha az ICO ZRT az adattovábbítás előtt a

Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt,

valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult.

ICO ZRT a Partnereket hirdetmény vagy tájékoztató, így a Tájékoztató I. sz.

melléklete útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek

számára. ICO ZRT hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása

alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.

Amennyiben az ICO ZRT által a Partnerei számára végzett

adatfeldolgozási tevékenység megköveteli, úgy az ICO ZRT adatokat

továbbíthat hatóságok, jogszabályban vagy adatfeldolgozási szerződésben

meghatározott személyek felé. Ebben az esetben az érintettek tájékoztatást a

Partnernek, mint adatkezelőnek kell megtennie.

 1. Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679

Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a

helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok

zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás

joga, hatósághoz fordulás joga.

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek

meghatározásra.

 1. Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről,

továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

ICO ZRT felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás

kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja

az ico@ico.hu e-mail címre, vagy az ICO ZRT más elérhetőségre küldött nyilatkozattal

tehetik meg. Az ICO ZRT a nyilatkozatot a beérkezéstől számított

legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és

megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a

Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 1. Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással,

elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak

megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az

ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban

foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő (ICO ZRT) köteles bizonyítani.

 1. Az ICO ZRT hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

ICO ZRT gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi

azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási

szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi

szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

ICO ZRT az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az

alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás

ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az ICO ZRT az

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól

tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási

rendek útján (is) gondoskodik.

ICO ZRT az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor

és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több

lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes

adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan

nehézséget jelentene.

Az ICO ZRT az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében

gondoskodik különösen:

belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai

védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a

másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági

mentés);

védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár

elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében

bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás,

tűzvédelem).

 1. Egyéb információk

ICO ZRT kijelenti, hogy:

a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba

vetteti, a vonatkozó hatósági határozatok számai az ICO ZRT oldalon

megtalálhatóak.

a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a

Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti

megváltoztatására a jogot fenntartja.

Kelt: 2018. május 18.

Hoffman Sándor

Vezérigazgató